К О Н С П Е К Т

за курса по ОПТИКА за студентите II курс,
ФИЗИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ, образователна степен БАКАЛАВЪР
редовно обучение при ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", гр. Пловдив
1.
Предмет на оптиката. Геометрична и физична оптика. Развитие на възгледите за природата на светлината. Корпускулярна теория. Вълнова теория. Електромагнитна теория. Квантова теория.
2.
Фотометрия. Енергетични и фотометрични величини, зависимости между тях. Единици за измерване.
3.
Измерване на фотометрични величини. Субективна и обективна фотометрия. Фотометър на Ричи и на Лумер-Бродхун. Интегрален фотометър на Улбрихт.
4.
Електромагнитна теория на светлината. Фазова и групова скорост. Опит на Винер.
5.
Интензитет на светлината. Поляризация на електромагнитни вълни. Закон на Малюс.
6.
Интерференция на светлината. Опит на Юнг. Условие за получаване на минимуми и максимуми на интензитета на светлината. Анализ на интерференчната картина.
7.
Кохерентност на светлинните вълни. Видимост на интерференчната картина. Временна кохерентност - време и дължина на кохерентност. Пространствена кохерентност - радиус на кохерентност.
8.
Двулъчева интерференция чрез делене фронта на вълната. Огледала на Френел. Бипризма на Френел. Огледало на Лойд. Билеща на Бийе.
9.
Двулъчева интерференция чрез делене на амплитудата на вълната. Интерференция на светлината при отражение и пречупване от плоско-паралелна пластинка и от стъклен и въздушен клин. Интерференчни линии при еднакъв наклон и еднаква дебелина. Нютонови пръстени.
10.
Приложение на двулъчевата интерференция. Диелектрични интерференчни снопове - увеличаване на коефициента на отражение и коефициента на пропускане. Двулъчеви интерферометри.
11.
Многолъчева интерференция. Формули на Ейри. Влияние на броя на лъчите и коефициента на отражение върху качеството на интерференчната картина. Интерферометри на Лумер-Герке и Фабри-Перо.
12.
Дифракция на светлината. Принцип на Хюйгенс. Принцип на Хюйгенс-Френел. Френелова дифракция и Фраунхоферова дифракция. Зони на Френел. Френелова дифракция от кръгъл отвор и кръгъл непрозрачен екран. Амплитудни и зонални фазови решетки.
13.
Фраунхоферова дифракция от безкрайно дълъг процеп. Изследване на дифракционната картина. Фраунхоферова дифракция от правоъгълен и кръгъл отвор.
14.
Линейна дифракционна решетка. Разпределение на интензитета на светлината. Дисперсия и разделителна способност на дифракционна решетка. Стъпалчеста решетка на Майкелсон.
15.
Холография. Физическо въведение. Записване и възстановяване на вълновия фронт.
16.
Поляризация на светлината при преминаването и през анизотропни диелектрични среди. Намиране на обикновения и необикновения лъч в едноосни кристали. Теория на Хюйгенс. Поляризационни прибори.
17.
Интерференция на поляризираната светлина. Преминаване на плоскополяризирана светлина през кристална пластина. Кристална пластина между два никола.
18.
Изкуствена анизотропия. Анизотропия при деформация. Анизотропия в електрично поле - ефект на Кер. Анизотропия в магнитно поле - Ефект на Котон-Мутон. Ефект на Покелс.
19.
Въртене на равнината на поляризация. Оптически активни вещества. Въртене на развината на поляризация в магнитно поле. Ефект на Фарадей.
20.
Основни понятия в геометричната оптика. Пречупване от една сферична повърхност. Нулев инвариант на Аббе. Оптична сила и фокусни разстояния. Уравнение на Нютон.
21.
Инвариант на Лагранж-Хелмхолц.
22.
Центрирана оптична система. Кардинални точки и кардинални равнини.
23.
Сферични лещи. Обща формула на лещата. Фокусни разстояния и оптична сила за тънка леща. Построяване на образи.
24.
Недостатъци на оптичните системи. Сферична аберация. Кома. Астигматизъм. Кривина на полето. Дисторсия. Хроматична аберация.
25.
Окото като оптична система. Визуални оптични пробири. Лупа, микроскоп, телескопи.