ПУ "Паисий Хилендарски",
Биологически факултет,

Катедра
"Екология и ООС"

е специализирано структурно звено към Биологически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Основната й задача е да организира и провежда учебна, научноизследователска и приложна дейност в областта на Екологията и Опазването на околната среда.

ПУ "Паисий Хилендарски",
Биологически факултет,

Катедра
"Екология и ООС"

Научната продукция на катедрата е богата, разнообразна по форма и целенасочена по съдържание. Публикациите на колектива са в реферирани научни издания, голяма част от тях в списания с импакт фактор. Научни трудове на членове на катедрата са високо цитируеми, основно в международни списания в чужбина. Преподавателите от катедрата са ръководители и участници в научно-изследователски проекти, финансирани от различни национални и международни програми.

our services
ПУ "Паисий Хилендарски",
Биологически факултет,

Катедра
"Екология и ООС"

Катедрата организира и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Екология и ООС"; както и има участие в обучението на студентите в останалите специалности на Биологически факултет. Понастоящем към катедрата има разкрити две магистърски програми по специалността "Екология и опазване на екосистемите" и "Екология, управление и контрол на околната среда", както и програма за придобиване на ОНС "доктор" по специалността "Екология и опазване на екосистемите".

learn more

Искате да се свържете с нас?

Телефони за връзка, е-мейл и полезни връзки.

Научна работа

Научни конференции, организирани от катедрата

ASCE'2008

Юбилейна Научна Конференция по Екология (1 ноември 2008 г.)

Връзка

SSCE'2013

Втора Научна Конференция по Екология
(1 ноември 2013 г.).

Връзка

TASCE'2018

Трета Научна Конференция по Екология
(2-3 ноември 2018 г.)

Връзка

 

 

Учебен процес

Работа със студенти и докторанти

Катедрата е водеща в обучението на студентите от бакалавърските специалности „Екология и ООС”, „Екология на биотехнологичните производства“ и “Приложна и индустриална екология” на Биологичния факултет, като извежда основната част от лекции и упражнения в тях. Участва в обучението и на останалите баклавърски специалности във факултета.

Важно значение преподавателите от катедрата отделят на съвместната научна работа със студентите и докторатите. За последните 5 години в катедрата има:

70
Успешно защитени дипломни работи
35
Публикации в съавторство със студенти
12
Защитени докторски дисертации
26
Публикации в съавторство с докторанти