"Екологията - начин на мислене"

ПУ "Паисий Хилендарски", Биологически факултет, катедра "Екология и ООС", студентски клуб "ЕСЕТРА".

Целта на конференцията е да предостави възможност на студентите, докторантите и младите учени от висшите учебни заведения в страната да развият своето екологично мислене и да представят научни и научно-популярни разработки на екологична тематика.

Традиционно конференцията акцентира върху различни области на екологията, опазването на природата и екологичното образование.

  • Обща екология
  • Консервационна екология
  • Биоразнообразие
  • Екологично образование
  • Научно-популярни доклади

Сборник с доклади

Пълният текст на научните и научно-популярните доклади (до 15 страници, с таблици, фигури и литературния списък) се публикуват в специален сборник с доклади, ако те бъдат изнесени на конференцията. Те не бива да са публикувани до този момент. Първият автор на доклада задължително трябва бъде студент или докторант.

Представянето на докладите е на български език, а публикуването в сборника може да бъде на български (с кратко резюме (abstract) на английски език или изцяло на английски език (по желание на автора).

Сборникът с доклади "Екологията - начин на мислене" е не реферирано, не рецензирано, периодично издание с номер ISSN 2367-475X, което се отпечатва от Пловдивско университетско издателство под общата редакция на Организационният комитет. От 11тия брой - "Научна конференция за студенти и млади учени Екологията - начин на мислене" на новото заглавие е определен нов номер ISSN 2683-1228.

Публикувани сборници:

"Екологията - начин на мислене" (2003 г.)

"Екологията - начин на мислене" 2 (2009 г.)

"Екологията - начин на мислене" 3 (2010 г.)

"Екологията - начин на мислене" 4 (2012 г.)

"Екологията - начин на мислене" 5 (2013 г.)

"Екологията - начин на мислене" 6 (2014 г.)

"Екологията - начин на мислене" 7 (2015 г.)

"Екологията - начин на мислене" 8 (2016 г.)

"Екологията - начин на мислене" 9 (2017 г.)

"Екологията - начин на мислене" 10 (2018 г.)

"Екологията - начин на мислене" 11 (2019 г.)

"Екологията - начин на мислене" 12 (2020 г.)

През 2023 г., се проведе юбилейното издание на конференцията по случай 20 години от първото издание, което се проведе през 2003 г. Петнадесетото издание на конференцията - "Екологията - начин на мислене" 15 се проведе на 13.05.2023 г. Право на участие в конференцията имат не само студенти, но и докторанти и млади учени, като формата на участие за студентите е само и единствено под формата на доклад. Докато за докторантите и младите учени (само за научни разработки) се допуска участие и под формата на постер (размер А1), след консултация с организационния комитет! Целта е да се предостави възможност на студентите да говорят пред аудитория и да развият своите ораторски умения. Времето за представяне на докладите е 12 мин. + 3 мин. време за въпроси (общо 15 мин.). Желаещите да участват в конференцията е необходимо да попълнят формуляра за участие и да го изпратят на е-мейл enm_pu @ abv.bg Краен срок за подаване на заявки - 25.04.2023 г.
Такси правоучастие не се заплащат!!! В конференцията и фотоконкурса могат да участват всички настоящи студенти и докторанти, както и такива, завършили през 2021 и 2022 г.
Традиционно към конференцията се организира и фотоконкурс, който всяка година е на различна тема, и в който могат да вземат участие само студенти и докторанти със собствени снимки. Темата на фотоконкурса и тази година е "Природата в кадър"! Желаещите да участват във фотоконкурса е необходимо да попълнят формуляра за фотоконкурса и да го изпратят на е-мейл enm_pu @ abv.bg. Снимките трябва да са авторски и да са в посоченото тематично направление. Допуска се участие с до 6 снимки с размер - ширина: 18 см. и височина 13 см. (цветни или черно-бели). Одобрените кандидати за фотоконкурса трябва сами да отпечатат снимките си за участие в посочения размер (гланцирани или матирани, по желание на автора) и да ги донесат лично в стаята на Деканата в Биологически факултет на ПУ или по обикновената поща на адреса посочен в "Контакти". Снимките ще бъдат аранжирани на табла и ще им бъде назначен пореден номер за участие, като победителя се избира след гласуване. Краен срок за подаване на заявки - 25.04.2023 г.
От единадесетото издание на "Екологията - начин на мислене", освен студенти и докторанти в конференцията имат право да участват и млади учени и постдокторанти с научни разработки, които могат да представят, освен под формата на доклад, така и като постер (размер А1). Резюметата на докладите и постерите ще бъдат публикувани в книжка с абстракти в електронен вариант. Една от научните разработки, ще бъде наградена с безплатно публикуване в реномираното екологично научно списание "Ecologia Balkanica", индексирано в Scopus (SJR2020=0.144, Q4) и Web of Science.
Ако имате въпроси относно организирането и провеждането на конференцията и фотоконкурса, както и за регламентите за участие, моля вижте нашите често задавани въпроси (FAQ). Ако вашият въпрос не се съдържа в този списък, моля не се колебайте да ни пишете на е-мейл enm_pu @ abv.bg, за да зададете вашия въпрос. Оставаме на ваше разположение.

Организатори

Биологически факултет

Биологическият факултет има повече от 40-годишна история - от специалност „Биология“ при откриването на Висшия Педагогически институт през 1961 г., прераснал през 1972 година в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, а от 1990 г. съществува като самостоятелен факултет. Всяка година във факултета се обучават студенти в няколко основни бакалавърски специалности – Биология, Екология и ООС, Молекулярна биология, Биоинформатика, Медицинска биология, Екология на биотехнологичните производства, Биология и химия, Биология и английски език, а от 2018 г. - Фармацефтични биотехнологии и Приложна и индустриална екология.

Катедра "Екология и ООС"

Катедра "Екология и ООС" е специализирано структурно звено към Биологически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Основната й задача е да организира и провежда учебна, научноизследователска и приложна дейност в областта на Екологията и Опазването на околната среда. Катедрата организира и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" и "доктор".

Студентски клуб "ЕСЕТРА"

“ЕСЕТРА” е студентски клуб, който се обособява и помещава към катедра "Екология и ООС", на Биологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Пълното наименование на клуба е Екологичен Студентски Екип за Творческо Развитие и Академични постижения, съкратено ЕСЕТРА. Основни цели на ЕСЕТРА са образователни, научни и природозащитни дейности и въвличане на студенти и докторанти в преки такива, както и социални дейности за популяризиране на екологията и природозащитата сред различни социални групи в обществото.

Keep calm and think like an ecologist!

Събития

Информация и снимки за изминалите до момента студентски конференции.


Партньори и Спонсори

Благодарим Ви!