"Екологията - начин на мислене"

ПУ "Паисий Хилендарски", Биологически ф-т, к-ра "Екология и ООС", Студентски съвет, студентски клуб "ЕСЕТРА".

Целта на конференцията е да предостави възможност на студентите и докторантите от висшите учебни заведения в страната да развият своето екологично мислене и да представят научни и научно-популярни разработки на екологична тематика.

Традиционно конференцията акцентира върху различни области на екологията, опазването на природата и екологичното образование.

  • Обща екология
  • Консервационна екология
  • Биоразнообразие
  • Екологично образование
  • Научно-популярни доклади

Сборник с доклади

Пълният текст на научните и научно-популярните доклади (до 15 страници, с таблици, фигури и литературния списък) се публикуват в специален сборник с доклади, ако те бъдат изнесени на конференцията. Те не бива да са публикувани до този момент. Първият автор на доклада задължително трябва бъде студент или докторант.

Представянето на докладите е на български език, а публикуването в сборника може да бъде на български (с кратко резюме (abstract) на английски език или изцяло на английски език (по желание на автора).

Сборникът с доклади "Екологията - начин на мислене" е не реферирано, не рецензирано, периодично издание с номер ISSN 2367-475X, което се отпечатва от Пловдивско университетско издателство под общата редакция на Организационният комитет.

Публикувани сборници:

"Екологията - начин на мислене" (2003 г.)

"Екологията - начин на мислене" 2 (2009 г.)

"Екологията - начин на мислене" 3 (2010 г.)

"Екологията - начин на мислене" 4 (2012 г.)

"Екологията - начин на мислене" 5 (2013 г.)

"Екологията - начин на мислене" 6 (2014 г.)

"Екологията - начин на мислене" 7 (2015 г.)

"Екологията - начин на мислене" 8 (2016 г.)

"Екологията - начин на мислене" 9 (2017 г.)

"Екологията - начин на мислене" 10 (2018 г.)

На 11 май 2019 г. ще се проведе единадесетото издание на конференцията - "Екологията начин на мислене" 11. Право на участие в конференцията тази година ще имат не само студенти, но и докторанти и млади учени, като формата на участие за студентите е само и единствено под формата на доклад. Докато за докторантите и младите учени (само за научни разработки) се допуска и участие под формата на постер (размер А1), след консултация с организационния комитет! Целта е да се предостави възможност на студентите да говорят пред аудитория и да развият своите ораторски умения. Времето за представяне на докладите е 12 мин. + 3 мин. време за въпроси (общо 15 мин.). Желаещите да участват в конференцията е необходимо да попълнят формуляра за участие и да го изпратят на е-мейл enm_pu @ abv.bg не по-късно от 25 април 2019 г.
Такси правоучастие не се заплащат!!! В конференцията и фотоконкурса могат да участват всички настоящи студенти и докторанти, както и такива, завършили през 2017, 2018 и 2019 г.
Традиционно към конференцията се организира и фотоконкурс, който всяка година е на различна тема, и в който могат да вземат участие само студенти и докторанти със собствени снимки. Тази година мотото на фотоконкурса е "Ръка за ръка с природата"! Желаещите да участват във фотокоткурса е необходимо да попълнят формуляра за фотоконкурса и да го изпратят на е-мейл enm_pu @ abv.bg, заедно със снимките за участие, не по-късно от 25 април 2019 г. Снимките трябва да са авторски и да са в посоченото тематично направление. Допуска се участие с до 6 снимки с размер - ширина: 18 см. и височина 13 см. (цветни или черно-бели). Одобрените кандидати за фотоконкурса трябва сами да отпечатат снимките си за участие в посочения размер (гланцирани или матирани, по желание на автора) и да ги донесат лично в стаята на Студентски съвет в Ректората на ПУ или по обикновената поща на адреса посочен в "Контакти". Снимките ще бъдат аранжирани на табла и ще им бъде назначен пореден номер за участие, като победителя се избира след гласуване.
Част от Десетата юбилейна студентска конференция е обявеният конкурс за "Идеен проект за озеленяване". Заданието включва разработване на идеен проект при следните условия: площ на терена - 21×28×35 m; местоположение - част от паркова площ пред Нова сграда на ПУ "Паисий Хилендарски"; растителен материал - 10 броя фиданки и 30 броя храсти от местни видове; стойност- до 1000 лв. Предоставени са снимки на терена. Оценяването бе извършено от жури, включващо експерти в ландшафтния дизайн. Отличеният с най-висока оценка проект ще бъде реализиран с помощта на Община Пловдив, ОП "Паркове и градини" и ПУ "Паисий Хилендарски". Засаждането ще бъде осъществено от студенти и колектива на катедра "Екология и ООС".
Ако имате въпроси относно организирането и провеждането на конференцията и фотоконкурса, както и за регламентите за участие, моля вижте нашите често задавани въпроси (FAQ). Ако вашият въпрос не се съдържа в този списък, моля не се колебайте да ни пишете на е-мейл enm_pu @ abv.bg, за да зададете вашия въпрос. Оставаме на ваше разположение.

Организатори

Биологически факултет

Биологическият факултет има повече от 40-годишна история - от специалност „Биология“ при откриването на Висшия Педагогически институт през 1961 г., прераснал през 1972 година в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, а от 1990 г. съществува като самостоятелен факултет. Всяка година във факултета се обучават студенти в няколко основни бакалавърски специалности – Биология, Екология и ООС, Молекулярна биология, Биоинформатика, Медицинска биология, Екология на биотехнологичните производства, Биология и химия, Биология и английски език, а от 2018 г. - Фармацефтични биотехнологии и Приложна и индустриална екология.

Студентски съвет към ПУ

Студентският съвет е единственият законоустановен орган за защита на общите права и интереси на студентите и докторантите в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Главната цел на Студентски съвет е да изразява и защитава общите интереси (интелектуални, социални, културни, спортни, творчески и др.) на студентите и докторантите в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Студентският съвет е независимо звено в рамките на университета, вземаме активно участие в ръководните структури в Пловдивския университет: Академичен съвет, Контролен съвет, Факултетен съвет и Социално-битова комисия. СС се състои от представители на студентите и докторантите на ПУ.

Катедра "Екология и ООС"

Катедра "Екология и ООС" е специализирано структурно звено към Биологически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Основната й задача е да организира и провежда учебна, научноизследователска и приложна дейност в областта на Екологията и Опазването на околната среда. Катедрата организира и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" и "доктор".

Студентски клуб "ЕСЕТРА"

“ЕСЕТРА” е студентски клуб, който се обособява и помещава към катедра "Екология и ООС", на Биологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Пълното наименование на клуба е Екологичен Студентски Екип за Творческо Развитие и Академични постижения, съкратено ЕСЕТРА. Основни цели на ЕСЕТРА са образователни, научни и природозащитни дейности и въвличане на студенти и докторанти в преки такива, както и социални дейности за популяризиране на екологията и природозащитата сред различни социални групи в обществото.

Keep calm and think like an ecologist!

Събития

Информация и снимки за изминалите до момента студентски конференции и други форуми.


Спонсори

Благодарим Ви!