"Екологията - начин на мислене"

ПУ "Паисий Хилендарски", Биологически факултет, катедра "Екология и ООС", студентски клуб "ЕСЕТРА".

Целта на конференцията е да предостави възможност на студентите, докторантите и младите учени от висшите учебни заведения в страната да развият своето екологично мислене и да представят научни и научно-популярни разработки на екологична тематика.

Традиционно конференцията акцентира върху различни области на екологията, опазването на природата и екологичното образование.

  • Обща екология
  • Консервационна екология
  • Биоразнообразие
  • Екологично образование
  • Научно-популярни доклади

Сборник с доклади

Пълният текст на научните и научно-популярните доклади (до 15 страници, с таблици, фигури и литературния списък) се публикуват в специален сборник с доклади, ако те бъдат изнесени на конференцията. Те не бива да са публикувани до този момент. Първият автор на доклада задължително трябва бъде студент или докторант.

Представянето на докладите е на български език, а публикуването в сборника може да бъде на български (с кратко резюме (abstract) на английски език или изцяло на английски език (по желание на автора).

Сборникът с доклади "Екологията - начин на мислене" е не реферирано, не рецензирано, периодично издание с номер ISSN 2367-475X, което се отпечатва от Пловдивско университетско издателство под общата редакция на Организационният комитет. От 11тия брой - "Научна конференция за студенти и млади учени Екологията - начин на мислене" на новото заглавие е определен нов номер ISSN 2683-1228.

Публикувани сборници:

"Екологията - начин на мислене" (2003 г.)

"Екологията - начин на мислене" 2 (2009 г.)

"Екологията - начин на мислене" 3 (2010 г.)

"Екологията - начин на мислене" 4 (2012 г.)

"Екологията - начин на мислене" 5 (2013 г.)

"Екологията - начин на мислене" 6 (2014 г.)

"Екологията - начин на мислене" 7 (2015 г.)

"Екологията - начин на мислене" 8 (2016 г.)

"Екологията - начин на мислене" 9 (2017 г.)

"Екологията - начин на мислене" 10 (2018 г.)

"Екологията - начин на мислене" 11 (2019 г.)

"Екологията - начин на мислене" 12 (2020 г.)

"Екологията - начин на мислене" 13 (2021 г.)

"Екологията - начин на мислене" 12 (2022 г.)

"Екологията - начин на мислене" 12 (2023 г.)

На 18 май 2024 г., се проведе 16-тото издание на конференцията - "Екологията - начин на мислене" 16. Право на участие в конференцията имат не само студенти, но и докторанти и млади учени, като формата на участие за студентите е само и единствено под формата на доклад. Докато за докторантите и младите учени (само за научни разработки) се допуска участие и под формата на постер (размер А1), след консултация с организационния комитет! Целта е да се предостави възможност на студентите да говорят пред аудитория и да развият своите ораторски умения. Времето за представяне на докладите е 12 мин. + 3 мин. време за въпроси (общо 15 мин.). Желаещите да участват в конференцията е необходимо да попълнят формуляра за участие и да го изпратят на е-мейл enm_pu @ abv.bg
Такси правоучастие не се заплащат!!! В конференцията и фотоконкурса могат да участват всички настоящи студенти и докторанти, както и такива, завършили през 2023 и 2024 г.
Традиционно към конференцията се организира и фотоконкурс, който всяка година е на различна тема, и в който могат да вземат участие само студенти и докторанти със собствени снимки. Темата на фотоконкурса и тази година е "Природата в кадър"! Желаещите да участват във фотоконкурса е необходимо да попълнят формуляра за фотоконкурса и да го изпратят на е-мейл enm_pu @ abv.bg. Снимките трябва да са авторски и да са в посоченото тематично направление. Допуска се участие с до 6 снимки с размер - ширина: 18 см. и височина 13 см. (цветни или черно-бели). Одобрените кандидати за фотоконкурса трябва сами да отпечатат снимките си за участие в посочения размер (гланцирани или матирани, по желание на автора) и да ги донесат лично в стаята на Деканата в Биологически факултет на ПУ или по обикновената поща на адреса посочен в "Контакти". Снимките ще бъдат аранжирани на табла и ще им бъде назначен пореден номер за участие, като победителя се избира след гласуване.
От единадесетото издание на "Екологията - начин на мислене", освен студенти и докторанти в конференцията имат право да участват и млади учени и постдокторанти с научни разработки, които могат да представят, освен под формата на доклад, така и като постер (размер А1). Резюметата на докладите и постерите ще бъдат публикувани в книжка с абстракти в електронен вариант. Една от научните разработки, ще бъде наградена с безплатно публикуване в реномираното екологично научно списание "Ecologia Balkanica", индексирано в Scopus (SJR2023=0.167, Q4) и Web of Science.
Ако имате въпроси относно организирането и провеждането на конференцията и фотоконкурса, както и за регламентите за участие, моля вижте нашите често задавани въпроси (FAQ). Ако вашият въпрос не се съдържа в този списък, моля не се колебайте да ни пишете на е-мейл enm_pu @ abv.bg, за да зададете вашия въпрос. Оставаме на ваше разположение.

Организатори

Биологически факултет

Биологическият факултет има повече от 40-годишна история - от специалност „Биология“ при откриването на Висшия Педагогически институт през 1961 г., прераснал през 1972 година в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, а от 1990 г. съществува като самостоятелен факултет. Всяка година във факултета се обучават студенти в няколко основни бакалавърски специалности – Биология, Екология и ООС, Молекулярна биология, Биоинформатика, Медицинска биология, Екология на биотехнологичните производства, Биология и химия, Биология и английски език, а от 2018 г. - Фармацефтични биотехнологии и Приложна и индустриална екология.

Катедра "Екология и ООС"

Катедра "Екология и ООС" е специализирано структурно звено към Биологически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Основната й задача е да организира и провежда учебна, научноизследователска и приложна дейност в областта на Екологията и Опазването на околната среда. Катедрата организира и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" и "доктор".

Студентски клуб "ЕСЕТРА"

“ЕСЕТРА” е студентски клуб, който се обособява и помещава към катедра "Екология и ООС", на Биологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Пълното наименование на клуба е Екологичен Студентски Екип за Творческо Развитие и Академични постижения, съкратено ЕСЕТРА. Основни цели на ЕСЕТРА са образователни, научни и природозащитни дейности и въвличане на студенти и докторанти в преки такива, както и социални дейности за популяризиране на екологията и природозащитата сред различни социални групи в обществото.

Keep calm and think like an ecologist!

Събития

Информация и снимки за изминалите до момента студентски конференции.


Партньори и Спонсори

Благодарим Ви!