Language:  English Bulgarian

Анотация, изследователски цели, използувани методи, очаквани резултати

Проектът има за цел създаването на бързи, високо-селективни и чувствителни биоелектрохимични методи за анализ на активни компоненти в хранителни продукти като алтернативни на класическите трудо- и времеемки методи за хранителен анализ. Комплексната сложност на проблема изисква интердисциплинарни по своята същност научни изследвания, част от които е и създаването на материали с точно дефинирани характеристики и прилагането им при разработването на методите.
Други основни задачи в проекта предвиждат разработване и оптимизиране на електрохимични ензимни биосензори за определяне на:
  1. съдържание на глюкоза;
  2. химични индикатори на развалата на месни/рибни продукти;
  3. определяне на антиоксиданта L-аскорбат, често използван и като хранителен консервант.
Разработените лабораторни прототипи ще бъдат тествани в реални проби и при добри резултати ще бъдат търсени възможности за автоматизирането на биосензорния анализ. Разнообразни електрохимични, хроматографски и други аналитични методи ще бъдат широко използвани при изпълнението на изследователските задачи.
В резултат от изпълнението на проекта се очакват:
  1. заявки за патент на разработените нови материали и/или биосензори;
  2. осезаем образователен ефект поради включването на студенти от бакалавърски, магистърски програми и на докторанти в изследванията по проекта;
  3. създаване на благоприятни условия за кариерно развитие на млади учени.
В работния колектив участват специалисти и млади учени, работещи в два български университета, обединени в консорциум, както и индивидуални участници от УХТ-Пловдив и от Университет Малмьо, Швеция.
Проектът се подкрепя от български фирми от хранителната и биотехнологичната индустрия, Българската стопанска камара, както и от и водещ Европейски учен в областта на електрохимията.