Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"проф. д-р Теменужка Йовчева

Кратка биография

Области на научни интереси

Списък на научните публикации

Лекции:
   - Електричество и магнетизъм
   - Оптика
   - Физика на твърдото тяло
   - Физика на кондензираната материя
   - Увод във физиката - II част
   - Оптика (кратък курс)
   - Физика на полупроводници
     и диелектрици
   - Физика - II част
   - Съвременни представи
     за полупроводникови и
     диелектрични материали