bgen

СЛАВЕЯ ТЕНЧЕВА ПЕТРОВА

 

 

АВТОБИОГРАФИЯ

Име

Славея Тенчева Петрова

Дата на раждане: 

24 юли 1977 г.

Рождено място :

Хасково, България

Националност:

Българска

Образование и квалификации:

03.2009 – 28.09.2012

ПУ „Паисий Хилендарски”- Пловдив

Екология и опазване на екосистемите, Доктор

10.2006 -05.2008

ПУ „Паисий Хилендарски”- Пловдив

Екология и опазване на екосистемите, Магистър еколог

09.2002 - 07.2006

ПУ „Паисий Хилендарски”- Пловдив

Екология и опазване на околната среда, Бакалавър еколог

09.1991 - 05.1996

Гимназия с преподаване на чужди езици „Проф. д-р Асен Златаров” - Хасково

 

Езици:

Четене
Писане
Разговор
Английски
Отлично
Отлично
Отлично
Френски
Отлично
Отлично
Отлично
Руски
Отлично
Отлично
Отлично

Техническа грамотност:

Интернет Office Coreldraw Биостатистически програми
Отлична Много добра Добра Много добра
Трудов стаж :

01.04.2011 г. – до момента

ПУ " Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

Катедра "Екология и ООС" - асистент

Членства:

 1. Член на Съюз на учените в България – Пловдив
 2. Член на Международна асоциация за изучаване на р. Дунав
 3. Член на Редакционна колегия на сп. „Ecologia balkanica”

Научни интереси:

Екологичен мониторинг, Градска екология, Фитоекология, Палеоекология

Контакти:

Пловдив 4000

ул. "Цар Асен" №24

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Биологичен факултет

Катедра "Екология и ООС"

Тел: 032/261 519, 261 513

Факс: 032/ 261 525

E-mail: slaveya_petrova@uni-plovdiv.bg, sl.petrova@abv.bg

Научни публикации:

 1. Тенева С., Г. Гечева, И. Велчева.2007. Ex-situ проучване на алелопатия тип „Колини“- Oсма научно-практическа конференция за проблемите на земеделието, Аграрен университет – Пловдив, 2007, Научни трудове АУ-Пловдив, том LII: 53–58.

 2. Yurukova L., S. Petrova, N. Shopova. 2010. Inorganic characteristics of polyfloral honey in Plovdiv (Bulgaria) – Biotechnology & Biotechnological Equipment, 24 (2): 284-288.[Full text - PDF]

 3. Petrova S. 2011. Biomonitoring study of air pollution with Betula pendula Roth., Plovdiv (Bulgaria) – Ecologia Balkanica, 3(1): 1-10.[Full text - PDF]

 4. Petrova S., L. Yurukova. 2011. Preliminary results of chlorophyll content as a biomarker of tree tolerance to urban environment (Plovdiv, Bulgaria) – IV International Conference of Young Scientist 2011, Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series B. Natural Sciences and the Humanities, vol. XIII: 128-132.[Full text - PDF]

 5. Петрова С., Б. Николов, В. Янчева, И. Велчева. 2011. Биотестиране на замърсени води от водосбора на река Тополница. Юбилеен сборник „Биологически науки за по-добро бъдеще“, ПУ „Паисий Хилендарски“: 221-232.[Full text - PDF]

 6. Янчева В., С. Петрова, И. Велчева, Е. Георгиева. 2011. Екологично състояние на река Тополница и язовир Тополница. Юбилеен сборник „Биологически науки за по-добро бъдеще“, ПУ „Паисий Хилендарски“: 267-280.[Full text - PDF]

 7. Velcheva I., S. Petrova, I. Mollov, G. Gecheva, D. Georgiev. 2012. Herbicides influence the community structure of the soil mezofauna. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(5): 742-748.[Full text - PDF]

 8. Velcheva I., S. Petrova, V. Dabeva, D. Georgiev. 2012. Eco-physiological study on the influence of contaminated waters from the Topolnitza River catchment area on some crops. Ecologia balkanica 4(2): 33-41.[Full text - PDF]

 9. Petrova S., E. Mehmed, I. Mollov, D. Georgiev, I. Velcheva. 2012. Molluscs (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) from the Upper Eocene of Perunika village (East Rhodopes, Bulgaria) – Preliminary results. Acta zoologica bulgarica, Supplement 4: 237-240.[Full text - PDF]

 10. Petrova S., L. Yurukova, I. Velcheva. 2012. Horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) as a biomonitor of air pollution in the town of Plovdiv (Bulgaria). Journal of Biological Sciences and Biotechnology, 1(3): 241-247.[Full text - PDF]

 11. Petrova S., L. Yurukova, I. Velcheva. 2013. Taraxacum officinale as a biiomonitor of metals and toxic elements (Plovdiv, Bulgaria). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(2) 241-247.[Full text - PDF]

 12. Mollov I., S. Petrova.2013. A contribution to the knowledge of the trophic spectrum of three lacertid lizards from Bulgaria.Journal of BioScience and Biotechnology, 2(1) 57-62.[Full text - PDF]

 13. Yocheva S., A. Irikov, S. Petrova, I. Mollov. 2013. Assessment of the Threats to the Biodiversity and Habitats in “Stara Reka” Reserve (Bulgaria) and Its Adjacent Subalpine and Alpine Areas - Ecologia Balkanica, 5(1).[Full text - PDF]

 14. Yurukova L.,S. Petrova, I. Velcheva, I. Aleksieva. 2013. Preliminary data of moss-bags technique in an urban area (Plovdiv, Bulgaria). Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, 66(8) 1135-1138[Full text - PDF]

  Locations of visitors to this page