ПРОФ. ДХН ВАСИЛ БОРИСОВ ДЕЛЧЕВ

emails: vdelchev@uni-plovdiv.net; vdelchev@uni-plovdiv.bg

skype: vdelchev2

сл. адрес: ПУ "П. Хилендарски",

кат. Физикохимия, 4000 - Пловдив, ул. Цар Асен 24

сл. тел. 032 261 466

моб. тел. 0887332161

 

НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА ХИМИЧЕСКИТЕ НАУКИ"

ДИСЕРТАЦИЯ (защитена на 12.07.2013 в ПУ)

АВТОРЕФЕРАТ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"

ДИСЕРТАЦИЯ (защитена на 25.02.2002 пред СНС по Органична химия и органична технология - ВАК, ИОХ с ЦХ - БАН)