ОТ ИДЕЯТА ДО ФИНАНСИРАНЕТО 
          Управление на проекти

 

 

Вие сте тук: > ОТ ИДЕЯТА ДО ФИНАНСИРАНЕТО > ЗА ТЪРСЕЩИ ФИНАНСИРАНЕ > ПОСТОЯННИ ПРОГРАМИ> ДРУГИ ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

1
Програми за подпомагане, обявени в сайта на Британското посолство
краен срок - различен по отделните програми
Финансираща или координираща организация - Министерство за международно развитие - Великобритания
Цели, приоритетни области - трудова заетост; околната среда; силно гражданско общество; социално сближаване; развитие на финансови пазари; търговия и привличане на чуждестранни инвестиции; обучение, стипендии.
Контакти - http://www.british-embassy.bg/khf/khf_bg.php ; http://www.british-embassy.bg/khf/pr_summar_bg.php
2
Програми и проекти, обявени в сайта на Граждански портал за околната среда в България
краен срок - различен по отделните програми
Финансираща или координираща организация - -

Цели, приоритетни области - околната среда

Контакти - http://www.bluelink.net
3
Програми на ПРООН - глобалната мрежа на ООН за развитие
краен срок - различен по отделните програми
Финансираща или координираща организация - ПРООН, Българското правителство, Световната банка, общини, НПО и др.

Цели, приоритетни области - Текущите програми са разделени в следните категории: 1.Премахване на бедността и създаване на заетост (вкл. Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS); 2.Управление; 3.Енегрия и околната среда; 4.ХИВ/СПИН

Контакти - http://www.undp.bg/bg/index.html ; http://www.undp.bg/bg/projects/projects.html Програма на ООН за развитие, АТМ Център, Царитрадско Шосе 7 km, София, 1784, България, Тел. (359 2) 96 96 100, Fax: (359 2) 974 3089, Електронна поща: info@undp.bg
4
Програми на Сорос център за изкуства-София
краен срок - различен по отделните програми
Финансираща или координираща организация - Център за изкуства "Сорос" - София
Цели, приоритетни области - развитието на съвременните изкуства и култура
Контакти - http://www.sca.bg/about/frameset_b.html
5
Програми на Фондация Ресурсен център
краен срок - различен по отделните програми
Финансираща или координираща организация - Фондация Ресурсен център
Цели, приоритетни области - всички сфери на обществено-политическия живот и изграждането на гражданското общество в България - Микрокредитиране, Социална адаптация, Ресурсно подпомагане на НПО, Обучение и консултации, Заеми за НПО
Контакти - http://www.ngorc.net/bg/default.htm 1000 София, ул.Сердика 20, Тел. (02) 915-48-10, Факс (02) 915-48-11, E-mail: info@ngorc.net
6
Проекти и програми за заетост, обявени от Министерството на труда и социалната политика
краен срок - различен по отделните програми
Финансираща или координираща организация - Министерство на труда и социалната политика
Цели, приоритетни области - Повишаване на жизнения стандарт и развитие на социалния капитал
Контакти - http://www.mlsp.government.bg/bg/projects/index.htm
7
Проекти и програми, обявени от Министерството на земеделието и горите
краен срок - различен по отделните програми
Финансираща или координираща организация - Министерство на земеделието и горите
Цели, приоритетни области - Развитие на земеделието и селските райони, Специалната Програма на ЕС за присъединяване САПАРД
Контакти - http://www.mzgar.government.bg/Sapard/Sapard.htm
8
Проекти и програми, обявени от Министерството на икономиката
краен срок - различен по отделните програми
Финансираща или координираща организация - Министерство на икономиката
Цели, приоритетни области - Провеждане на държавната политика в областта на промишлеността, търговията, туризма, приватизацията
Контакти - http://www.mi.government.bg/integration/eu.html ; http://www.mi.government.bg/ind/hitech/progs.html
9
Проекти и програми, обявени от Министерството на образованието и науката
краен срок - различен по отделните програми
Финансираща или координираща организация - Министерство на образованието и науката
Цели, приоритетни области - Програми, свързани с образованието; конкурси за ученици, студенти, преподаватели, експерти, изследователи
Контакти - http://www.minedu.government.bg/
10
Проекти и програми, обявени от Министерството на околната среда и водите
краен срок - различен по отделните програми
Финансираща или координираща организация - Министерство на околната среда и водите
Цели, приоритетни области - Съхраняване на природните богатства и осигуряване на здравословна околна среда
Контакти - http://www.moew.government.bg/indexbul.html
11
Проекти и програми, обявени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
краен срок - различен по отделните програми
Финансираща или координираща организация - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Цели, приоритетни области - Програми ИСПА, ФАР "Икономическо и социално сближаване" и ФАР "Трансгранично сътрудничество".
Контакти - http://www.mrrb.government.bg/ ; http://www.mrrb.government.bg/abo_pro.php.htm
12
Проекти и програми, обявени от Правителството на Република България
краен срок - различен по отделните програми
Финансираща или координираща организация - Министерски съвет
Цели, приоритетни области - Постигане на просперитет и благоденствие на хората чрез устойчиво развитие и реален растеж
Контакти - http://www.government.bg/ProjectsAndProgramms/
13
WelcomeEurope
краен срок - различен по отделните програми
Финансираща или координираща организация - основните европейски институции
Цели, приоритетни области - всички сфери на стопанския и обществено-политически живот
Допълнителна информация - Портал към над 400 възможности за грантове и заеми от всички главни европейски институции от типа на Европейската Комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие, Съвета на Европа и др.
Работен език - англ.
Контакти - http://www.welcomeurope.com/index.asp
14
Агенция за чуждестранни инвестиции - партньори по инвестиционни проекти
краен срок - неопределен
Финансираща или координираща организация - Агенция за чуждестранни инвестиции
Цели, приоритетни области - възможности за търсене на партньори по конкретни инвестиционни проекти във всичко стопански области
Работен език - англ.
Контакти - http://www.bfia.org/
15
Красива България
краен срок - неопределен
Финансираща или координираща организация - Министерство на труда и социалната политика
Цели, приоритетни области - временна трудова заетост, квалификационно обучение в областта на строителството и туризма
Допълнителна информация - Програмата се финансира от Българското правителство, Европейския съюз (ЕС), Програмата на ООН за развитие (ПРООН), общините, на чиято територия действа "Красива България", отделни НПО. Управлява се от МТСП и ПРООН.
Контакти - http://beautifulbulgaria.com/bg/index.php
16
Програма CIPE
краен срок - неопределен
Финансираща или координираща организация - CIPE - нестопанска организация от частния сектор
Цели, приоритетни области - демокрация и управление, развитие на икономиката и бизнеса, развитие на частния сектор
Право да кандидатстват - неправителствени бизнес организации, като търговски камари, работодателски организации, търговски сдружения и изследователски групи, ориентирани към частното предприемачество
Работен език - англ.
Контакти - тел.: (202) 463-5901, факс: (202) 887-3447, е-mail: cipe@cipe.org, http://www.cipe.org, адрес: 1615 H Street, NW Washington DC 20062, USA. Източник: http://b2b.bia-bg.com
17
Програма Global Technology Network - GTN
краен срок - неопределен
Финансираща или координираща организация - Американската Агенция за Международно Развитие (USAID)
Цели, приоритетни области - селско стопанство, околна среда и енергетика, здравеопазване, комуникации и информационни технологии
Допълнителна информация - Всички фирми, регистрирани в Глобалната Технологична Мрежа се ползват безплатно от нейните услуги. Програмата предлага следните възможности: 1. Да се търсят клиенти на фирмата в Балканския регион и Африка; 2. Да се правят запитвания и търсене в САЩ и региона на доставчици на необходими за фирмата материали, суровини, технологии и оборудване. Системата функционира по следния начин. При регистриране на фирмата, заявката й постъпва в глобална база данни. След това специалисти по търговия извършват необходимите анализи, за да подберат съответстващи евентуални купувачи или доставчици за регистрираната в определен сектор фирма в страната, региона или САЩ. При идентифициране на подходящи партньори се предоставя пълна информация с техните данни. Контактът се осъществява или директно фирма-фирма, или с посредничеството и помощта на партньора на ГТМ за страната. Възможни са многократни контакти, като фирмата по своя преценка избира на кое предложение да се спре. Не съществува никакво задължение относно сключването на сделка след предоставяне на търсената информация.
Работен език - англ.
Контакти - FLAG Trade Development Center,пл. Мкедония 1, ет. 16, София 1000, тел.: (02) 980 8081, 917 0693, факс: (02) 980 0811, e-mail: tpetkov@gtn.flag.bg. Източник: http://www.asme.bg/bg/intlprg/gtm.htm . Регистрация в Глобалната Технологична Мрежа може да се направи онлайн на адрес http://www.usgtn.org или с помощта FLAG Консорциум, като партньор на програмата за страната. При регистрация онлайн моля уведомете за това на адрес tpetkov@gtn.flag.bg, тел. (02) 980 8081, факс 980 0811 - Т. Петков.
18
Freedom House
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - Freedom House
Цели, приоритетни области - Демокрация и управление; Развитие на икономиката и бизнеса; Околна среда; Медии и комуникации; Развитие на НСО; Социална грижа; Регионално партньорство. Сфера на дейностите: Конференции и семинари, Публикации, Изследвания, Специални проекти
Допълнителна информация - Предложенията се разглеждат в края на януари, март, май, юли, септември и ноември. Бюджетът не трябва да надхвърля 25000 щатски долара годишно, а за партньорски проекти - до по 20000 щатски долара на организация годишно.
Право да кандидатстват - НСО и НПО, работещи в една от изброените програмни области.
Контакти - Mr.Patrick Egan-program officer nff@nff.hu, тел.36-1-185-3108, факс 36-1-185-0985 Адрес:18 Menesi Ut., 1118 Budapest, Hungary http://www.freedomhouse.org ; http://www.freedomhouse.org/programs/index.htm
19
Грантове за подобряване правата на жените
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - фондация Глобален фонд за жените
Цели, приоритетни области - Подкрепят се организации, ангажирани към равнопоставеността на жените, техните човешките права, облика на жената в обществото; организации, управлявани от жени или с членове жени, базирани извън САЩ.
Право да кандидатстват - НПО
Контакти - За контакти: Глобален фонд за жените, тел.: (415) 202-7640, факс: (415) 202-8604. http://www.globalfundforwomen.org/
20
Конкурс за малки грантове по проект "Инициатива Отворено управление" за разследване на случаи на корупция
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - Американската Агенция за международно развитие (USAID)
Цели, приоритетни области - В подкрепа на правителството и гражданското общество в областта на отвореното управление и борбата с корупцията, за провеждане на гражданско разследване по случаи на корупция.
Допълнителна информация - "Инициатива Отворено управление (ИОУ) е тригодишен проект. Конкурсът е отворен до изчерпване на средствата. Грантовете ще са до 15000 щ.д. за период от една година, като ще има възможност при успешен проект грантът да се поднови. "
Право да кандидатстват - НПО и индивидуални лица (журналисти, юристи), които са свързани с дейности и проекти на НПО
Контакти - Проект Инициатива Отворено управление, USAID/DPK Consulting, ул. "Алабин" 38, ет. 3, София 1000, info@ogi-bg.org
21
Порграма “Реформа в местното самоуправление”
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - Фондация “Отворено общество”
Цели, приоритетни области - Стимулират се проекти, насърчаващи съвместни инициативи на НПО и местни власти за решаване проблеми на местната общност, повишаване на управленския капацитет на местната власт и за изграждане на ефективни форми на делегиране на определени услуги на НПО.
Допълнителна информация - Проектите се приемат текущо и ще се разглеждат на две тематични сесии. Документи за първата сесия се приемат от март до юни, а за втората – от септември до средата на ноември
Право да кандидатстват - НСО
Контакти - За повече информация: Фондация “Отворено общество” София http://www.osf.bg/bg/mission.html Стела Върбанова, координатор - svarbanova@osf.bg
22
Програма за малки грантове на Комисия "Демокрация" към посолството на САЩ в България
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - Комисия "Демокрация" към посолството на САЩ в България
Цели, приоритетни области - Подпомага развитието на демократичните институции в България: изграждане на демократични институции, първенство на закона, достъп до информация, гражданско обучение и гражданско общество, човешки права, етническа и политическа хармония
Допълнителна информация - Финансовата целева помощ е до 24000 щ.д.
Право да кандидатстват - НПО
Контакти - Public Affairs Office at the American Center, 18 Vitosha Blvd., 1000 Sofia, Станимир Кискинов, тел. (02) 9804838 9804885; факс (02) 9803646; e-mail: stanimir@pd.state.gov
23
Програма за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - Правителството на Япония
Цели, приоритетни области - 1.Селско,горско,водно стопанство 2.Занаятчийство 3.Професионална квалификация 4.Образование 5.Здравеопазване 6.Регионално развитие 7.Водопроводни и санитарни съоръжения 8.Социални дейности 9.Помощ за бежанци 10.Околна среда 11.Помощ при природни бедствия
Допълнителна информация - Максималният размер на безвъзмездната помощ е до 50 000 щ.д.
Право да кандидатстват - Възможните получатели на тази безвъзмездна помощ включват неправителствени организации, училища, изследователски институти, медицински институти и органите на местното самоуправление.
Контакти - Г-жа Ралица Димитрова, Посолство на Япония, 1113 София, ул. "Люлякова градина" 14, тел. 971 34 37, 971 27 08 факс 971 10 95
24
Програма “Изток - Изток” - Партньорство отвъд граници
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - Фондация “Отворено общество”
Цели, приоритетни области - Подкрепят се трансгранични проекти, които споделят успешни практики и модели за социално развитие, катализират гражданското участие в социален, икономически, политически и културен диалог, осъществяват пилотни дейности в социалната сфера.
Допълнителна информация - Първо се представя резюме на проекта във Фондация “Отворено общество” и след това пълен проект. Проектите трябва да се представят най-малко 3 месеца преди тяхното начало
Право да кандидатстват - Нестопански организации от най-малко две страни в Източна Европа.
Контакти - За повече информация: mflindstrom@osi.hu - Mary Frances Lindstrom, kmolnar@osi.hu - Krisztina Molnar http://www.osf.bg/bg/mission.html ; http://www.osi.hu/easteast/
25
Програма “Малки проекти на посолството на Кралство Нидерландия” - Matra / kap
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - холандското Министерство на външните работи
Цели, приоритетни области - Цел на програмата е да подпомогне процеса на социална трансформация в ЦИЕ чрез насърчаване взаимодействието между отделните граждани и държавните институции. Подкрепя граждански инициативи, допринасящи за развитието на отворено и демократично общество.
Допълнителна информация - Помощта е до 25 000 холандски гулдена (приблизително 11 500 евро). Отпусканите средства могат да имат допълващ характер, т.е. за решаване на проблеми, останали неразрешени в рамките на проекти, финансирани от други донори или програми.
Право да кандидатстват - НПО
Работен език - англ.
Контакти - Документите се подават в Посолството на Кралство Нидерландия лично от организаторите на проекта, като се допуска помощ при кандидатстването от трети страни (холандски НПО или самото посолство и др.). http://www.netherlandsembassy.bg/cooperation.phtml
26
Програми на German Marshal Fund of the United Sates
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - German Marshal Fund of the United Sates
Цели, приоритетни области - Подкрепа на диалога и трансгранично сътрудничество за реформа в областта на сигурността, външна политика, развитие на гражданското общество. Приоритети: 1.Демокрация и управление 2.Развитие на икономиката и бизнеса 3.Околна среда 4.Медии и комуникации
Допълнителна информация - Средствата се отпускат от офиса на фондацията в Братислава. Размер на грантовете: от 1000 до 250 000 щ.д.
Право да кандидатстват - НПО, независими публични институции
Контакти - Bratislava Office - http://www.gmfus.org/apps/gmf/gmfwebfinal.nsf тел. 421 2 5556-1510 факс 421 2 5556-1534 е-mail info@gmfus.org , адрес: The German Marshall Fund оf the US, Ruzova dolina 6, 82108 Bratislava 2, Slovak Republic
27
Програми на USAID (U.S. Agency for International Development) за България
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - U.S. Agency for International Development
Цели, приоритетни области - развитие и на МСП, НПО, банкова система, кредитиране, селско стопанство, енергийна ефективност, околна среда, малцинства, медии, антикорупция, местни власти, трудов пазар, кредитиране
Контакти - http://www.usaid.gov/regions/europe_eurasia/countries/bg/bgassist.html ; http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ee/bg/ USAID c/o American Embassy/Sofia, Department of State, Washington, DC 20521-5740, Tel: 359-2-951-5381, Fax: 359-2-951-5670
28
Програми на Обединените холандски фондации за Централна и Източна Европа
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа
Цели, приоритетни области - 1.Предоставяне на хора в неравностойно положение условия, възможности и умения, осигуряващи им равен шанс с останалите 2.Проекти, основани на партньорство между НСО и местната власт 3.Проекти с конкретно измерими практически резултати
Право да кандидатстват - Български НСО
Контакти - За подробна информация: Фондация “ЖАР” http://www.womenbg.org/bg/ , Мария Петкова - mpetkova@infotel.bg тел. 02/9805929, 9805532
29
Програми на Фондация “Чарлз Стюарт Мотт”
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - Фондация “Чарлз Стюарт Мотт”
Цели, приоритетни области - 1.Подкрепа за неправителствения сектор 2.Утвърждаване на гражданските права и отговорности 3.Подобряване на етническите взаимоотношения
Право да кандидатстват - НПО, базирани в Централна и Източна Европа
Контакти - Адрес: Office of Proposal Entry, Charles Stewart Mott Foundation, Mott Foundation Building, 503 S. Saginaw St., Suite 1200, Flint, MI 48502-1851, U.S.A. http://www.mott.org/programs/cs-ceer.asp
30
Проекти за устойчиво развитие по света
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - Фондация Shell
Цели, приоритетни области - Подкрепа на проекти за екологосъобразно използване на енергията и насочени към борба с бедността чрез предоставяне на устойчива енергия на бедни общности. Предстои старт на още две програми: Устойчиви общности и Стимулиране на младежкото предприемачество.
Контакти - Shell Foundation, Shell Centre, London, SE 7NA, http://www.shellfoundation.org/ Tel: +44 (0) 207 934 27 27, Fax: +44 (0) 207 934 66 25 info@shellfoundation.org
31
Схема за малки грантове - Small Grants Scheme (SGS)
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - Британското посолство
Цели, приоритетни области - 1.Икономическа реформа 2.Управленски капацитет 3.Намаляване на бедността 4.Развитие на човешкия фактор (образование, здравеопазване, и т.н.) 5.Развитие на НПО 6.Околна среда
Допълнителна информация - Период на проектите: до една година. Размер на гранта: около 3000-7000 паунда
Право да кандидатстват - Правителствени и неправителствени организации; проекти в резултат на сътрудничеството между правителствения и неправителствения сектор
Контакти - http://www.british-embassy.bg/khf/sgs_guid.php
32
American Express Philanthropy Program
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - American Express Philanthropy Program
Цели, приоритетни области - изкуство и култура, развитие на икономиката и бизнеса
Допълнителна информация - Финансира конкретни проекти в следните области: подкрепа за цялостната дейност на организацията, финансова подкрепа при извънредни ситуации, средства за допълване на дарения, направени от служители на компанията, финансиране на отделни проекти, средства за стартиране на нова организация или проект, подпомагане на студенти. Решение за финансиране се взема в рамките на няколко месеца след получаване на предложението за финансиране.
Работен език - англ.
Контакти - Ms. Cornelia Higginson, Vice President, 200 Vesey Street, New York, NY 10285-4803, USA, тел.: (212) 693-1033. Източник: http://b2b.bia-bg.com
33
Digital Corporate Contributions Program
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - Digital Corporate Contributions Program
Цели, приоритетни области - развитие на местните общности, образование, здравеопазване, социална грижа, управление, деца и младежи
Допълнителна информация - Решение за финансиране се взема в рамките на три месеца след получаване на предложението за финансиране
Право да кандидатстват - НСО
Работен език - англ.
Контакти - тел.: (508) 493-9210, е-mail: сontributions@mso.mts.dec.com , адрес: 111 Powder Mill Road, MSO 1/114, Maynard MA 01754-1418, USA. Източник: http://b2b.bia-bg.com
34
Канадски фонд за местни инициативи
краен срок - постоянен

Финансираща или координираща организация - Канадски фонд за местни инициативи. Крайно решение за финансиране се взема от Н.Пр. Посланика на Канада в Румъния.

Цели, приоритетни области - социално и икономическо развитие на маргинализирани общности и социално онеправдани групи, екология, равенство на половете, участие на жените в обществените процеси

Право да кандидатстват - Бъгарски неправителствени организации, работещи в обществена полза
Работен език - англ.
Контакти - Ligia Marincus - Project Officer, Canadian Embassy, Technical Cooperation Section,36 Nicolae Iorga St., 71118 Bucharest , Romania, tel: (40-1)222-9845; 093-267-851 fax:(40-1)3113129 e-mail: ligia.marincus@dfait-maeci.gc.ca и Michaela Entcheva, Canada Fund Officer, Canadian Consulate,11 Prof. Assen Zlatarov St., 1504 Sofia, Bulgaria, tel:+359-2-946-1851 tel (cell): +359-88-345-142 Fax: +359-2-946-1913 e-mail: ceso_bulgaria@dir.bg . Източник: http://www.ngo.bg/progs/canada-fund/index-bg.htm
35
ПРОГРАМИ НА ХОЛАНДСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО - PSO И PSO+ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - ХОЛАНДСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Цели, приоритетни области - селско стопанство, транспорт, енергетика и околна среда, промишленост

Допълнителна информация - Програма PSO съдейства за развитието на търговските взаимоотношения и сътрудничество между холандски и български фирми

Право да кандидатстват - Фирмите и предприемачите, които проявяват интерес към инвестиции и съвместна дейност, трябва да имат холандска партньорска фирма, която да кандидатства за участие

Работен език - англ.
Контакти - Министерство на икономиката, директор на Дирекция "Международни програми" Снежана Ангелова, тел. (02) 940 7500, факс (02) 981 1719, e-mail s.angelova@mi.government.bg . Източник: http://www.asme.bg/bg/funding/pso.htm
36
ПРОЕКТ "МЯСТО ЗА СРЕЩИ
краен срок - постоянен
Финансираща или координираща организация - Фонд за подкрепа на дебютни проекти в областта на съвременните изкуства и култура на Швейцарската културна програма в България, Национален фонд "Култура" и Сорос Център за културни политики
Цели, приоритетни области - култура, подкрепа на изкуствата

Допълнителна информация - Изложбеният проект трябва да отговаря на следните условия: o Да бъде организиран на кураторски принцип; o Да представя нови имена от българската художествена сцена; o Да набелязва тенденции или да проблематизира актуални явления в съвременната визуална култура; o Да насочва вниманието върху изграждане на полемичен дискусионен контекст чрез съпътстваща програма от лекции, дискусии и други срещи между авторите и публиката.

Право да кандидатстват - млади куратори и художници с изявен интерес към съвременното изкуство
Работен език - бълг.
Контакти - Софийска Градска Художествена Галерия /София ул. "Гурко" 1 - Мария Василева, тел. 9872181, mariaart@bol.bg , maria_vassileva@yahoo.com /, Червената къща "Андрей Николов" - център за култура и дебат /София, ул. "Екзарх Йосиф" 70, Весела Ножарова, тел. 988 81 88, vnozharova@redhouse-sofia.org /