доц.
д-р  Веселин  К М Е Т О В

  
   Декан на Химическия Факултет

МАНДАТНА ПЛАТФОРМА на доц. д-р В. Кметов, кандидат за длъжността декан на Химическия факултет за мандат 2015-2019 г.
   
    KAX-PU/Platforma'VK'Dekan'november'15.pdf

 
  ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ " П. Хилендарски"
   КАТЕДРА АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И КОМПЮТЪРНА ХИМИЯ
   ул.
"Цар Асен" №24
 
 4000, Пловдив


   Телефон  (032) 261 337
   GSM 0888735410
   Факс (032) 261403

       E-mail: kmetov@uni-plovdiv.bg
        WEB  http://web.uni-plovdiv.bg/kmetov

       Изнесената тук информация е под моя персонална отговорност
      и не ангажира официални становища на ПУ или други организации
 

ENGLISH

     eXTReMe Tracker


ПЛОВДИВСКИ
 
УНИВЕРСИТЕТ
П а и с и й  Х и л е н д а р с к и
Welcome to ISO

ПРОКЛЕТА АМБИЦИО! КОЛКО СКЪПО ТЕ ПЛАЩАМ!

XF'logo'new'BG

  CV и НАУЧНИ ТРУДОВЕ

Учебни
материали
 
АКТИВНОСТИ КАТЕДРА АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И КОМПЮТЪРНА ХИМИЯ ИГАС
Изсл
.Група.Атом. Спектрохим
ГАЛЕРИЯ
Галерия
argon


Т А Б Л О   З А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА ПО АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ ОТ 4 февруари 2019 г. СА КАЧЕНИ В СТРАНИЦАТА В MOODLE -https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=410  


 


 
   
NewChem'Faculty

     ИДЕЕН ПРОЕКТ
     за нова сграда на
     Химическия Факултет

     Разработен от
     Проектантско бюро
     ТектОника-Б
     арх. Н.Балджиев
     арх. Д. Златков
     арх. М. Маринов
 
NewChem'Faculty2  Welcome to ISO