доц. д-р Иван Панайотов Бодуров

Assoc. Prof. Ivan Bodurov, Ph.D.
E-mail: bodurov@uni-plovdiv.bg
тел.: +359 32 261 273
тел.: +359 32 261 256
Кабинет: 246 и 234
Приемно време: понеделник 10 ч. - 12 ч.
Научна тематика: Нанотехнология (наночастици, нанокомпозити и тънки филми);
Рефрактометрия;
Холография;
Диелектрична и импедансна спектроскопия;
Физика и химия на материалите;
Образователни степени и заемани длъжности:
2020 г. – ПУ "Паисий Хилендарски", доцент
2020 г. – ПУ "Паисий Хилендарски", I ПКС за пед. специалисти
2019 г. – ПУ "Паисий Хилендарски", Учител по физика, ОКС Магистър
2016 г. – ПУ "Паисий Хилендарски", главен асистент
2014 г. – ПУ "Паисий Хилендарски", асистент
2013 г. – ИОМТ "акад. Йордан Малиновски" – БАН, доктор по физика на вълновите процеси; научна специалност 01.03.22
2011 г. – ИОМТ "акад. Йордан Малиновски" – БАН, физик
2010 г. – ПУ "Паисий Хилендарски", Физика на кондензираната материя, ОКС Магистър
Водени курсове: Оптични комуникационни системи;
Обща метрология;
Полупроводникови елементи;
Техническо и компютърно документиране;
Специализиран приложен софтуер;
Физика на полупроводниците и диелектриците
Обща физика
ИД: Спектрални методи за анализ на кондензираната материя;
Езици: английски, сръбски, руски
Учебници и учебни помагала:
Теменужка Йовчева, Ася Виранева и Иван Бодуров – Кратък курс по електричество, магнетизъм и оптика, УИ Паисий Хилендарски (2019);
А. Виранева, Г. Екснер, Е. Марекова, И. Бодуров, М. Марудова и Т. Йовчева – Ръководство за лабораторни упражнения по физика, УИ Паисий Хилендарски (2018);
Патенти и полезни модели:
Иван Панайотов Бодуров, Теменужка Атанасова Йовчева, Симеон Христов Съйнов, Универсален лазерен микрорефрактометър, Патентно ведомство на РБ, Свидетелство за регистрация на полезен модел;
Теменужка Атанасова Йовчева, Ася Петрова Виранева, Иван Панайотов Бодуров, Сотир Иванов Сотиров, Устройство за измерване на пиезоелектрични коефициенти на диелектрични материали, Патентно ведомство на РБ, Свидетелство за регистрация на полезен модел BG 2250 U1, публикувано в бюлетин № 7 на 29.07.2016 г.
Симеон Христов Съйнов, Георги Ганчев Минчев, Теменужка Атанасова Йовчева и Иван Панайотов Бодуров, Четиривълнов лазерен микрорефрактометър, Патентно ведомство на РБ, Свидетелство за регистрация на полезен модел BG 1985 U1, публикувано в бюлетин № 10 на 31.10.2014 г.
Членства в научни организации и сдружения: Съюз на физиците в България - клон Пловдив
European Physical Society
Членства в редколегии и издателски научни съвети: Journal of Physics and Technology - главен редактор

Участия в научни проекти:

1. РНИ09-ХФ-002 - Оборудване на "Център по химия и физика на нови материали", Фонд "Научни изследвания" при ПУ "Паисий Хилендарски", 2009 г.
2. РС09-ФФ-009 - "Получаване и изследване на електретни филми от полимлечна киселина, приложими в медицината и биотехнологиите", Фонд "Научни изследвания" при ПУ "Паисий Хилендарски", 2009/2010 г.
3. НИ13-ФФ-003 - Комбинирани оптични методи за откриване на нерегламентирани примеси и вещества в хранителни продукти, Фонд "Научни изследвания" при ПУ "Паисий Хилендарски", 2013/2014 г.
4. ДФНИ-Б-02/7 - Получаване и охарактеризиране на полиелектролитни многослойни структури от биополимери за имобилизиране и удължено освобождаване на лекарствени вещества с приложение върху букалната лигавица, Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката (МОН), 2014-2016 г.
5. МУ15-ФФИТ-003 - Изследване на електретното поведение на гама облъчени полимерни филми, Фонд "Научни изследвания" при ПУ "Паисий Хилендарски",2015/2016 г.
6. НИ15-ФФИТ-005 - Интегриране на комуникационните технологии в научните изследвания по физика с приложение в образованието, Фонд "Научни изследвания" при ПУ "Паисий Хилендарски",2015/2016 г.
7. ФП17-ФФ-010 - Комплексен подход за изследване на физични и инженерни аспекти на екотехнологиите, Фонд "Научни изследвания" при ПУ "Паисий Хилендарски",2017/2018 г.
8. П-БФ-001 - Ензимен синтез на водонеразтворим глюкан и изследване на неговата структура и свойства, Фонд "Научни изследвания" при ПУ "Паисий Хилендарски",2017/2018 г.
9. МУ19-ФТФ-013 - Изследване на модифицирани многослойни структури за имобилизиране на биологично активни молекули, Фонд "Научни изследвания" при ПУ "Паисий Хилендарски",2019/2020 г.
10. КП-06-Н38/3 - Нови микро- и наноструктурирани полиелектролитни лекарствени системи за букална администрации, Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката (МОН, 2019/2021 г.
11. КП-06-Н39/8 - Хомоензимен катализ в неводна среда, Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката (МОН, 2019/2021 г.
12. BG05M2OP001-1.002-0005-C01 - Център за компетентност - Персонализирана иновативна медицина "ПЕРИМЕД"

Монографии и научни публикации:

1. Иван Бодуров, Теменужка Йовчева и Симеон Съйнов - Оптични свойства на нанокомпозитни филми PMMA / ZnO заредени в корона, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, Научни трудове, том. 36, кн. 4 "Физика", стр. 33-40 (2011). ISSN: 0861-0029 [download]
2. I. Bodurov, T. Babeva, I. Naydenova, S. Mintova, T. Yovcheva, I. Vlaeva and S. Sainov – Optical properties of corona charged PVA films doped with microporous particles, Topics in Chemistry and Material Science, vol. 6, Advanced micro- and mesoporous materials – 11, eds. K. Hadjiivanov, V. Valtchev, S. Mintova, G. Vayssilov, pp. 29-37 (2012). [download]
3. Temenuzhka Yovcheva, Ivanka Vlaeva, Ivan Bodurov, Violeta Dragostinova and Simeon Sainov – Refractive index investigation of poly(vinyl alcohol) films with TiO2 nanoparticle inclusions, Applied Optics 51 (32), pp. 7771-7775 (2012). [download]
4. I. Vlaeva, R. Todorov, I. Bodurov, T. Yovcheva and S. Sainov – Nano-scale holographic grating’s diffraction efficiency increasing under corona charge conditions, Nanoscience & Nanotechnology 12, pp. 113-116 (2012). ISSN: 1313-8995 [download]
5. I. Bodurov, T. Yovcheva, I. Vlaeva, A. Viraneva, R. Todorov, G. Spassov and S. Sainov – Diffraction efficiency growth of nano-scale holographic recording produced in a corona discharge, Journal of Physics: Conference Series 398, art. No. 012053, (6 pp.) (2012). [download]
6. S. Sainov, R. Todorov, I. Bodurov and T. Yovcheva – Holographic investigation in nano-sized As2S3 films, Journal of Optics 15, Art. No. 105705, (4 pp.) (2013). [download]
6. S. Sainov, R. Todorov, I. Bodurov and T. Yovcheva – Holographic investigation in nano-sized As2S3 films, Journal of Optics 15, Art. No. 105705, (4 pp.) (2013). [download]