Vrachanska
More Website Templates @ Templates.com!


Уважаеми колеги,

При представянето на сборника
"Фаунистично разнообразие на Природен парк Врачански Балкан"  в НПМ беше поставен въпросът за издаване на втора част.

Големи групи животни останаха неразработени: Protozoa, Acari, Myriapoda, Opiliones, Neuroptera, Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera, вредители по горската растителност и др.

Моля, заявете вашето намерение за участие със съответна група, а също изпращайте ръкописите до Д. Бечев
( dbechev@abv.bg ).

Започваме реализацията.

Идеята е:

● да се стимулират нови изследвания в района

● да се събере на едно място възможно най-пълна информация за фауната на района.

Краен срок за предаване на ръкописите 1. 03. 2018.


Статиите трябва да бъдат на английски език, с резюме на български. Да отговарят на следните технически изисквания: моля, виж ТУК.

Форматирането на литературата в литературния списък е като това в Zootaxa. Ако използвате EndNote, файл със стила на Zootaxa се намира на адрес: http://www.mapress.com/zootaxa/support/Zootaxa.ens .


 

Други идеи

Считаме за полезно дори публикуването на фаунистични списъци, направени по литературни данни.

● В увода препоръчваме да бъдат дадени данни за броя на известните видове в България и района, и степен на поученост.

● В "Материал и методи" да бъде подчертано, дали са направени нови изследвания или са включени само литературни данни.

● Във фаунистичната част, при възможност, за находищата да бъдат дадени UTM-код, географски координати. Като Notes, за видовете да бъде отбелязано, ако са нови за района или са с консервационен статус.

● В "Резултати и обсъждане" да бъдат обобщени данните за броя на видовете в района, а при възможност, за природния парк и резервата.

При достатъчно данни – зоогеографска характеристика.

При наличие на нови данни за групи, включени в първата част - статия с новите данни и обобщаване на броя таксони за района.

Заявени намерения за участие

май 2016

Петър Берон - Acari

октомври 2016 

Боян Петров - Прилепи

Денис Градинаров - Cerambycidae (Coleoptera)

март 2017

Дилян Георгиев - Psocoptera

Димитър Бечев - Crustacea: Decapoda; Odonata