Sredna Gora                                      
More Website Templates @ Templates.com!Project: “Faunistic Diversity of

Sarnena Gora Mountains”

Aim and steps:

- Gathering all published data for this area.

- Collection of new materials for at least two years of terrain work (2018 till 2019). Colleagues can rely on my help for collections of specimens from their “target” animal groups.

- Collecting all the reports of specialists in Supplement of the ZooNotes Journal The reports will pass to peer review process and will have statute of “scientific paper”.

- For detailed information, material requests, request for work on particular animal group, and other, please, contact the Editor in Chief and coordinator of this project, Dilian Georgiev, email: diliangeorgiev@abv.bg or via ResearchGate.

Проект 

„Фаунистично разнообразие на

Сърнена Средна гора”

Цел и етапи

- Събиране на публикуваната информация за видовия състав на различните животински групи в района.

- Теренна работа за събиране на нови материали (две години. 

- Изготвяне на доклади. Те могат да бъдат само на база литературна справка, само видови списъци с много малко текст (2-3 изречения), желателно е изготвянето на доклад от авторски колектив (единични автори се допускат само ако по дадената група има много малко или никакви други налични специалисти), работата по дадена група по този проект се заявява предварително и заявката се публикува в сайта на списанието.  При оформянето на докладите да не се включва раздел „Района на изследване” – кратка характеристика на района ще бъде представена от редколегията, в началото на сборника

До момента възможностите на списанието са за публикуване на сборника в специален електронен брой. Докладите ще имат статут на научни публикации в рецензирано и реферирано списание.

Краен срок за предаване на ръкописите 31.03.2020.


Статиите трябва да са на английски език, с резюме на български. Да отговарят на техническите изисквания на списание ZooNotes 
(
http://www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg/author%20guidelines.html).

Форматирането на литературата в литературния списък е като това в Zootaxa. Ако използвате EndNote, файл със стила на Zootaxa се намира на адрес: http://www.mapress.com/zootaxa/support/Zootaxa.ens


Заявени намерения за участие


(авторските колективи могат да се променят с разширяване на броя на авторите):

към март 2019

Aкантоцефали: Златка Димитрова

Растителност и хабитати: Юлиан Маринов

Почви и скален състав: Славея Петрова

Mammalia (Artiodactyla, Carnivora): Станислава Пеева,
        Евгений Райчев, Дилян Георгиев, Николай Спасов,
        Васил Иванов, Иля Акоста

Mammalia (Insectivora, Lagomorpha, Rodentia): Недко
           Недялков и колектив

Mammalia (Chiroptera): Елена Стоева и колектив

Aves: Ивайло Клисуров и колектив

Reptilia, Amphibia: Ивайло Клисуров, Диян Георгиев, Дилян
           Георгиев, Георги Попгеоргиев и колектив

Mollusca: Дилян Георгиев

Tardigrada: Мария Янкова, Дилян Георгиев

Psocoptera: Дилян Георгиев

Cerambicidae: Денис Градинаров

Hymenoptera: Тошко Любомиров

Heteroptera: Николай Симов

Гъбни комари: Анелия Павлова, Димитър Бечев

Aphidiidae: Огнян Тодоров

Astacidae, Potamiidae: Димитър Бечев

Odonata: Димитър Бечев, Йордан Куцаров

Дневни пеперуди - Марио Лангуров

Araneae - Христо Делчев, Стоян Лазаров, Мария Наумова

Neuroptera, Megaloptera - Алекси Попов

Pisces - Апостолус Апостолу, Тихомир Стефанов

Ephemeroptera, Plecoptera и Trichoptera – Янка Видинова,
          Виолета Тюфекчиева, Весела Евтимова

Cestoda по птици – Маргарита Маринова

Collembola – Cristina Fiera (Romania)

Protura – Julia Shrubovich (Poland)

Lepidoptera, Zygaenidae - Ana Nahirnić, Теодора Тошова и
          колектив

Diplura – Alberto Sendra (Spain)

Scarabaeoidea - Яна Петрова, Денис Градинаров, Евгени
         Чехларов

Annelida – Христо Вълчовски

Tabanidae – Диана Ганева

Hirudinea – Владимир Пешич (Черна Гора)

Hydrachnidia - Владимир Пешич ( Черна Гора )

Opiliones – Пламен Митов

Mecoptera, Dermaptera, избрани семейства Diptera -
         Libor Dvořák

Harpacticoida – Апостол Апостолов

Carabidae – Теодора Теофилова

Ixodidae – Атанас Арнаудов

Chalcidoidea – Анелия Стоянова,
Мирослав Антов и колектив

Amphipoda – Любомир Кендеров

Isopoda - Стоице Андреев, Любомир Кендеров

Protostrongilidae – Диян Георгиев

Bryozoa - Thomas Schwaha (Austria)

Scarabaeoidea – Денис Градинаров и колектив


Diptera - Здравко Хубенов, обобщение на наличните публикувани данни (вкл. настоящото проучване)

Chironomidae - Мила Ихтиманска
  • Контакти: Дилян Георгиев 
  • (главен редактор и координатор на проекта)

     .e-mail: diliangeorgiev@abv.bg

  • Граници на района: на запад р. Стряма, на север Казанлъшката долина, на изток завоя на р. Тунджа, на юг Горнотракийската долина. Районът включва и Чирпанските възвишения.